LOGIN
Username :
Password :
 

กรุณากรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ


 
 

ผู้ดูแลระบบ นายอรรถพล พิมพ์สิน
ติดต่อสอบถามที่ 02-7324486 E-mail : assetbangkapi@gmail.com
ห้องพัสดุโรงเรียนบางกะปิ